Szanowna Pacjentko, Szanowny Pacjencie

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku (WSPL SP ZOZ w Słupsku)
adres: ul. Westerplatte 67, 76-200 Słupsk
tel. +48 26 145 88 83

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD), z którym możliwy jest kontakt:

  • pisemnie na adres siedziby Administratora,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administracja@wojskowa.slupsk.pl
  • telefoniczny od poniedziałku do środy w godz. 9:00 - 13:00 oraz w czwartek w godz. 8:00 - 12:00 pod numerem telefonu +48 26 145 88 83.

Nasz IOD chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez WSPL SP ZOZ w Słupsku.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z przepisami, które regulują działalność Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) (tzn. przetwarzanie odbywa się w celach zdrowotnych) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także art. 3 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty którym mamy obowiązek przekazywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np.: NFZ, ZUS, Policja, Sądy, Prokuratura oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna (w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przesłanie takich danych) a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi np.: personel medyczny i pomocniczy, pracownie diagnostyczne (laboratoria, RTG, USG), dostawcy usług IT, audytorzy, doradcy oraz podmioty przez Ciebie upoważnione.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WSPL SP ZOZ w Słupsku w czasie, w którym będziemy udzielać Pani/Panu świadczeń zdrowotnych, a także później tj. do czasu upływu obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej (zasadniczo jest to 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami oznaczonymi w prawie).

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych - o ile nie jest to sprzeczne z prawnym obowiązkiem Administratora (np. Twoje żądanie usunięcia nie może być sprzeczne z obowiązkiem przechowywania dokumentacji medycznej).

Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń opieki zdrowotnej.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.